fore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

WOOD&DESIGN

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem dostępnym pod tym adresem https://woodanddesign.pl/polityka-prywatnosci. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. PODSTAWOWE ZASADY

  1. Administratorem danych osobowych jest Jędrzej Głuchowski prowadzący działalność nierejestrową pod nazwą Wood and Design, ul. Bydgoska 9B/50, 81-322 Gdynia.

  2. Kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na stronie Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.

  3. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane Użytkowników były bezpieczne.

  4. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania swoich danych Administratorowi. Nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze Administratorem.

  5. Strona internetowa www.woodanddesign.pl wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

  6. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych (Google Analytics), które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

  7. Strona zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn.

  8. W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności i plików cookies strony internetowej w każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem
   e-mail: biuro@woodanddesign.pl
    

 

 1. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Jędrzej Głuchowski prowadzący działalność nierejestrową pod nazwą Wood and Design, ul. Bydgoska 9B/50, 81-322 Gdynia.

  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony danych oraz ich bezpieczeństwa. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  3. Administrator informuje, że nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwać Użytkownikowi bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  4. Z żądaniem można zwrócić się do Administratora pod adresem e-mail: biuro@woodanddesign.pl o udostępnienie informacji o tym, jakie dane Użytkownika są
   w posiadaniu Administratora oraz w jakich celach są przetwarzane.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH – CELE I PODSTAWY PRAWNE

 

  1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Administrator Danych Osobowych, może dotyczyć: nazwy, imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru konta bankowego, numer IP, numeru NIP, nazwy i adresu prowadzenia działalności gospodarczej, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych podanych przez daną osobę.

  2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania strony internetowej www.woodanddesign.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail oraz inne dane zawarte
   w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt. Dane są przetwarzane w celu kontaktu – podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu). Dane będą przetwarzane po zakończeniu kontaktu w usprawiedliwionym celu archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO),

  2. tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli Administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu,

  3. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

  4. wykorzystywanie cookies na stronie woodanddesign.pl – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a, RODO (zgoda Użytkownika),

  5. zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – uprawnienie Administratora realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),

  6. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie – art. 6 ust. 1 lit. f,

  7. złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży – podanie danych (tj. imię
   i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP) jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Celem przetwarzania danych są: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane
   o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Administratora przetwarzane
   w celach archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać np. nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.

  8. realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – w przypadku złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy należy przekazać dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są celem realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych
   w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy niektóre z praw nie będą przysługiwać zawsze i w każdych warunkach.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO

 

  1. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

   1. prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny,

   2. prawo dostępu do danych,

   3. prawo do sprostowania danych osobowych,

   4. prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia,

   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

   7. prawo do przenoszenia danych,

   8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  2. Zgodnie z przepisami prawa nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać zawsze
   i w każdych warunkach.

 

 1. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE

 

  1. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzysta Administrator w związku z prowadzeniem sklepu internetowego oraz dokonywaniem publikacji na stronie internetowej woodanddesign.pl.

  2. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

  3. na terenie Unii Europejskiej:

   1. pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

   2. podmioty, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej lub sklepu na rzecz Administratora mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika np. pomoc techniczna IT, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, operator pocztowy.

  4. poza terytorium Unii Europejskiej:

   1. Google Analytics – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie;

   2. Facebook, Instagram – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;

   3. WebWave - silnik e-sklepu internetowego zbierające dane dot. płatności oraz danych osobowych płatnika.

  5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

 1. Strona internetowa www.woodanddesign.pl używa plików cookies.

 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze Administratora („cookies” własne), które wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator („cookies” zewnętrzne).

 4. Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.

 5. Strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.

 6. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania informacji poufnych.

 7. Strona internetowa www.woodanddesign.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytics – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój strony.

 

 1. LOGI SERWERA

 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

 

 

Rabat -10% na wszystkie zamówienia powyżej 250 zł!

Wood&Design

Polityka prywatności

Częste pytania

Dostawa

Regulamin sklepu