fore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WOOD&DESIGN

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://woodanddesign.pl/ (zwanego dalej „Sklepem”). Każda osoba, która chce korzystać ze Sklepu, musi uprzednio zapoznać się
z niniejszym Regulaminem.

Dokonując zakupu lub w inny sposób korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Sprzedaż produktów udostępnionych na ww. stronie internetowej dokonywana jest przez Jędrzeja Głuchowskiego prowadzącego działalność nierejestrową pod nazwą Wood and Design, ul. Bydgoska 9B/50, 81-322 Gdynia, tel. 507 033 576, 535 229 739.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Regulamin i inne warunki Sprzedaży Sprzedawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Umowy sprzedaży drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy sklep jest prowadzony przez Jędrzeja Głuchowskiego prowadzącego działalność nierejestrową pod nazwą Wood and Design, ul. Bydgoska 9B/50, 81-322 Gdynia, tel. 507 033 576, 535 229 739 – zwany dalej Sprzedawcą.

 

 1. Za pośrednictwem sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych tj. z zakresu wyrobów stolarskich na odległość za pomocą sieci Internet. Za pośrednictwem sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów widocznych na stronie sklepu. Oferowane produkty są nowe i stanowią rękodzieło.

 

 1. Sklep zwraca uwagę, że oferowane produkty są towarami stanowiącymi surowce naturalne oraz mają charakter spersonalizowany/indywidualny. Zdjęcia produktów na umieszczone na stronie mogą nieznacznie różnić się od towarów w rzeczywistości, co spowodowane jest procesem suszenia oraz jego charakterem.

 

 1. Produkty oferowane przez Sklep są produktami wytworzonymi z natury, każdy
  o indywidualnym, niepowtarzalnym wyglądzie i specyfikacji. W ofercie Sklepu nie znajdują się towary identyczne.

 

 1. Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

 

6. Definicje

 

Na potrzeby Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

 1. Sprzedawca – Jędrzej Głuchowski prowadzący działalność nierejestrową pod nazwą Wood and Design, ul. Bydgoska 9B/50, 81-322 Gdynia.

 2. Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta ze sklepu internetowego
  i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową sklepu.

 5. Regulamin – dokument, który reguluje prawa i obowiązki Kupującego oraz warunki zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

 6. Produkt – produkt fizyczny dostępny w sklepie internetowym, który jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem woodanddesign.pl., prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej sklepu umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży m.in. sposobu płatności.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 10. Umowa sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego dotyczącą produktów fizycznych oferowanych
  w sklepie internetowym.

 

 1. PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu urządzenie końcowe Klienta powinno spełnić minimalne wymagania techniczne:

 

 1. Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

 2. Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa,

 3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

 4. Posiadanie programu Adobe Reader, FlashPlayer,

 5. Włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.

 

 1. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

 2. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 3. Witryna internetowa Sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu. Minimalna rozdzielczość ekranu to: 1024x768 pikseli.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.

 6. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Stron internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@woodanddesign.pl.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 2. Kupujący może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, NIP, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do wystawienia faktury, dane adresowe do wysyłki.

 3. Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do koszyka.

 4. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejścia do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.

 5. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie Zamówienia, Klient składa Zamówienie klikając przycisk opatrzony „Zatwierdź formę płatności” lub innym równoważnym sformułowaniem.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

 7. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a także informację o numerze zamówienia. Na adres e-mail Klienta będą wysłane informacje dotyczące zamówienia.

 8. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A.

 9. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

 10. Sprzedawca, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi dokładny opis danego produktu i jego cech; łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatę za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę Zamówienia z wybraną opcją dostawy; informacje dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę.

 11. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje Umowa sprzedaży. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona
  z potwierdzeniem zakupu.

 12. Klient i Sprzedawca związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

 13. Realizacja Zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Kupującego.

 14. Czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 7 (siedmiu) dni od daty zaksięgowania płatności, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie.

 15. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

 16. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

 17. Sprzedawca może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w Formularzu Zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

 18. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy Zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 19. W przypadku Zamówienia kilku sztuk Produktu co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba, że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego Produktu.

 20. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (produktu) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (produktu) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.

 

 1. FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania Zamówienia w Sklepie.

 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania Zamówienia jest to: przelew elektroniczny.

 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za Zamówienie.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu Produktu wolnego od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji (w ciągu 14 dni roboczych).

 6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), dane kontaktowe, okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności
  z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

 7. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zaleconego opisu reklamacji.

 8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 9. Więcej informacji na temat Praw Konsumenta znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta.

 10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Od dnia 01 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych
  w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od dnia 01 stycznia 2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej ww. kryteria.

 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

 4. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat
  w związku z formą zwrotu płatności.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta Użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych
  z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedawcy.

 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane ze sprzedażą Produktów za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym
  w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego, w tym ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964 nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę paw konsumentów.

 

Załącznik do Regulaminu

Wzór

 

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres)

 

 

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)m

*niepotrzebne skreślić

 

Rabat -10% na wszystkie zamówienia powyżej 250 zł!

Wood&Design

Polityka prywatności

Częste pytania

Dostawa

Regulamin sklepu